TP

.NET - Globalizace a lokalizace aplikací (2.)

Toto je druhá část tutoriálu, ve kteý se zabývá globalizovatelnými a lokalizovatelnými aplikacemi. V prvním díle jsem psal o globalizaci aplikací, což znamená že aplikace funguje korektně v libovolném prostředí a také se podle tohoto nastavení chová.

V tomto druhém díle se dočtete o tom jak vytvářet lokalizovatelné aplikace, které lze snadno překládat do různých jazyků (tedy lokalizovat), protože takovéto aplikace mají oddělené zdroje, které jsou závislé na jazyce od samotného kódu.

Více o probíraných tématech naleznete například v MSDN v sekci Planning World-Ready Applications [1].

Co se dočtete v této části tutoriálu

Lokalizace webových aplikací

Při lokalizaci webových aplikací lze zvolit několik možných přístupů podle typu aplikace. Pokud se jedná o aplikaci s větším množstvím statických textů, je nejjednodušší možností zkopírovat aspx a ascx soubory s textovým obsahem do adresářů podle jazyka a přeložit jejich obsah. Pokud je kód aplikace psán v codebehind souborech a nejsou v nich žádné texty, není ani potřeba aby pro každý jazyk existovala webová aplikace, protože stačí nechat zkompilovanou dll knihovnu v adresáři bin a jednotlivé lokalizované stránky uložit například do adresářů en a cs.

Pokud se jedná o aplikaci kde nejsou příliš rozsáhlé texty, ale může být i velmi rozsáhlá a komplikovaná je nejlepší možností uložení jazykově specifických zdrojů do takzvaných satellite assemblies. Jedná se o dll soubory, které jsou uloženy v adresářové struktuře určené jazyky v adresáři bin. K textům uloženým v těchto satellite assemblies lze poté přistupovat pomocí objektu ResourceManager.

Detekce jazyka

Ať již ve vaší aplikaci zvolíte kterýkoliv z možných přístupů, budete potřebovat detekovat jaký jazyk má uživatel nastaven jako výchozí. K tomu lze požít HTTP hlavičku Accept-Languages (která by měla obsahovat uživatelem preferované jazyky). V ASP.NET je možné tyto jazyky zjišťovat pomocí pole Request.UserLanguages, které obsahuje kódy jednotlivých jazyků. Pokud chcete tedy ve vaší aplikaci rozlišit české a ostatní uživatele, můžete toho dosáhnout následujícím kódem:

// Pokud ma uzivatel nastavenou cestinu..
foreach(string lang in Request.UserLanguages)
{
 if (lang=="cs") 
 {
  // .. provede se redirect na ceskou verzi 
  Response.Redirect("cs/default.aspx");
  return;
 }
}
// .. ostatnim uzivatelum se zobrazi anglicka 
Response.Redirect("en/default.aspx");

Pokud chcete tento příklad otestovat, tak ve všech prohlížečích naleznete někde v nastavení volbu jazyka. Internet Explorer přebírá toto nastavení z Windows, Firefox má po nainstalování nastavený jazyk na angličtinu (alespoň anglická verze).

Lokalizace pomocí resources

V následující části vytvoříme jednoduchý projekt na kterém se pokusím demonstrovat základní postupy při tvorbě lokalizovatelných webových aplikací, které mají texty uložené v resources. Visual studio umí vygenerovat satellite assemblies automaticky, pokud do projektu přidáte soubor *.resx s textovými zdroji a jak jsem již zmiňoval lze k nim přistupovat pomocí třidy ResourceManager. Vytváření resx souborů není ve VS.Net 2003 příliš pohodlné a proto doporučuji například plugin Resource Editor (viz [2] ).

Nejprve do projektu přidáme soubory Texts.resx (výchozí jazyk) a Texts.cs.resx (texty v českém jazyce). V následující ukázce se podíváme jak lze z těchto resource souborů získat texty:

public string GetText(string key)
{
 // 'LocalizationWeb' je vychozi namespace projektu
 ResourceManager rm=new ResourceManager("LocalizationWeb.Texts",
  System.Reflection.Assembly.GetExecutingAssembly());
  
 // Pokud neni zadano jinak tak ResourceManager 
 // pouziva jazyk urceny v CurrentUICulture
 // Zde se nastavi CurrentUICulture podle nastaveni uzivatele
 Thread.CurrentThread.CurrentUICulture=
  new CultureInfo(Request.UserLanguages[0]);

 // .. zjistuje text se zadanym klicem
 return rm.GetString(key);
}

Metoda GetString umožňuje jako druhý parametr předat objekt typu CultureInfo kterým se bude řídit při hledání textu. Pokud zadáte například en-US, tak se nejprve pokousí nalézt text, který byl zadán v souboru Texts.en-US.resx, pokud neexistuje tak Texts.en.resx a naposledy Texts.resx.

Protože toto načítání textů vyžaduje vytváření objektů a nějaké další operace s nimi nebylo by příliš pohodlné opisovat tento kód pokaždé když potřebujete načítat text z resources. Proto je dobré vytvořit si pomocnou třídu, která přístup k resources zjednoduší. V ukázkové aplikaci (kterou naleznete ke stažení na konci článku) jednu takovou naleznete. Navíc je v ní ještě implementována možnost změnit jazyk (toto nastavení se ukládá do cookie a je testováno dříve než se jazyk načte z Request.UserLanguages).

Další velké usnadnění, které umožní snadno vkládat texty z resources do aspx stránek je vytvořit si následující bázovou stránku a od ní podědit všechny stránky v projektu:

// Bazova stranka umoznujici pristup k resources
public class ResPage : System.Web.UI.Page
{
 // Metoda pro nacitani resources - viz predchozi priklad
 protected string GetText(string key)
 {
  // ...
 }
}

Tato bázová třída vám totiž umožní vkládat texty z resources do stránky takto:

<%@@ Page language="c#" Inherits="LocalizationWeb.ResPage" %>
<html>
<body>
 <h1><%=GetText("pageHeader") %></h1>
</body>
</html>

V přiložené ukázce jsou všechny soubory s přeloženými texty (resx) součástí projektu a to není nejlepší řešení pokud potřebujete podporu pro další jayzky přidávat bez překompilování projektu. Lokalizované texty lze ukládat i mimo projekt, ale není to úplně snadné. Pro více informací se můžete podívat na článek, který k tomuto tématu vyšel na serveru Interval.cz (viz [3] ).

Lokalizace WinForms aplikací

Lokalizace WinForms aplikací je jednodušší díky zabudované podpoře ve VisualStudiu.Net. Designer ve kterém se tvoří návrh formulářů totiž umožňuje ukládat automaticky hodnoty vlastností, které se v něm nastavují do resources (resx souborů), které se dále zkompilují do satellite assemblies obdobně jako tomu bylo v předcházejícím příkladu u webových aplikací. Pokud tedy vytvoříte WinForms aplikaci a chcete přeložit formulář do jiného jazyka stačí ve vlastnostech formuláře nastavit Localizable na hodnotu true. Poté můžete zvolit jazyk (Language) a pokud poté provedete nějaké změny (například změnu textu), tak se změny uloží pouze pro právě vybraný jazyk.

Nastavení vlastnostíZobrazení souborů

Na obrázku vlevo je naznačeno jak umožnit formuláři aby byl lokalizovatelný. Na obrázku v pravo je poté vidět jakou strukturu resource soubourů Visual Studio vytváří. V souboru MainForm.resx je výchozí nastavení (které se použije pro všechny jazyky pro které neexistuje specifický resx soubor). V MainForm.cs.resx a MainForm.en.resx jsou uloženy změny, které byly provedeny v době, kdy byla vybrána jako jazyk čeština (respektive angličtina).

Pokud se podíváte do vygenerovaného zdrojového kódu, naleznete přibližně toto (bez připsaných komentářů):

private void InitializeComponent()
{
 // Zde se vytvori resource manager pro formular MainForm
 System.Resources.ResourceManager resources=
  new System.Resources.ResourceManager(typeof(MainForm));
 // ... vytvareni ovladacich prvku ...// Lokalizovane vlastnosti se nacitaji z resources
 this.label1.Enabled = ((bool)(resources.GetObject("label1.Enabled")));
 this.label1.Font = ((System.Drawing.Font)(resources.GetObject("label1.Font")));
 this.label1.Text = resources.GetString("label1.Text");
 // ... 
}
 
Ukázková aplikace

Lokalizace tedy používá již známý objekt ResourceManager. Nejedná se tedy o nic tajemného, ale je to velmi přijemné zjdednodušení práce. Pokud ve vaší aplikaci potřebujete načítat nějaké další texty (například chybová hlášení), můžete postupovat stejně jako u webových aplikací tak, že přidáte další resx soubor (a jeho jazykové mutace) ve kterém budete ukládat vaše texty.

Na obrázku v pravo vidíte, jak se ukázková aplikace zobrazí ve dvou různých jazycích. Abych mohl takvýto screenshot pořídit přidal jsem do aplikace ještě možnost změnit před spuštěním jazyk. Stejně jako u webových aplikací i zde načítá objekt ResourceManager data z resources podle nastavení CurrentUICulture. Můžete tedy ve vaší aplikaci měnit CurrentUICulture a tak změnit jazyk ve kterém se aplikace spustí. Tuto změnu je ale potřeba provést před tím, než se spustí metoda InitializeComponent, tj. v metodě Main před voláním Application.Run:

static void Main() 
{
 // Umozni uzivateli zmenit jazyk..
 DialogResult ret=MessageBox.Show(
  "Click 'Yes' if you want to run english version of application.\n"+
  "Kliknete na 'Ne' pokud chcete spustit ceskou verzi aplikace.\n"+
  "Pokud kliknete na 'Cancel' pouzije se aktualni nastaveni",
  "Localization",MessageBoxButtons.YesNoCancel);
		
 if (ret==DialogResult.Yes)
 {
  // zmenime CurrentUICulture na anglictinu
  Thread.CurrentThread.CurrentUICulture=
   CultureInfo.CreateSpecificCulture("en");
 } 
 else if (ret==DialogResult.No)
 {
  // zmenime CurrentUICulture na cestinu
  Thread.CurrentThread.CurrentUICulture=
   CultureInfo.CreateSpecificCulture("cs");
 }

 // a spustit aplikaci v danem jazyce..
 Application.Run(new MainForm());
} 
 

Soubory na stažení a odkazy

Published: Sunday, 17 July 2005, 5:00 PM
Author: Tomas Petricek
Typos: Send me a pull request!
Tags: